Browse Our Dictionary
F

favouritism

ཉེ་དགའ་ཕྱོགས་ཞེན། = དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་གང་ཟག་སྒེར་རམ། སྡེ་ཁག་ཅིག་ལ་དྲང་བདེན་མིན་པའི་སྒོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་བྱ་གཞག