Browse Our Dictionary
F

feud

༡། ca ཤ་འཁོན། = གང་ཟག་གམ། ཁྱིམ་ཚང༌། ཡང་ན་མི་སྡེ་གཉིས་དབར་མི་མཐུན་པར་འཁོན་འཛིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་དགྲ་ཤ་ལེན་རེས། ༢། agric བོགས་གཞིས། = ཞིང་བྲན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ས་བདག་གམ། ཞིང་བདག་གྲལ་རིམ་པས་ས་ཞིང་མེད་པའི་ཞིང་པ་ཚོར་བོགས་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཞིང་སོགས།