Browse Our Dictionary
F

field research

དངོས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ། = འབྲེལ་ཡོད་མི་མང་དང་ཚོགས་སྡེ་རྣམས་དང་དངོས་སུ་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཐད་ཀར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས།