Browse Our Dictionary
F

field staff

ཕྱོགས་སྐྱོད་ལས་བྱེད། = ས་གནས་འདྲ་མིན་དུ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱིས་ལས་དོན་གཉེར་བ་ལས་ཀམ་པ་ཎིའམ་ཚོགས་པ་གང་ཞིག་གི་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མ་ཡིན་པའི་ལས་མི།