Browse Our Dictionary
F

filling in phenomenon

སྐོང་ཆོས། = མཐོང་ཚོར་སྐབས་ལོང་ཐིག་ལྟ་བུའི་གནས་ནས་ཡུལ་ངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཀླད་པར་སླེབས་མེད་ཀྱང་། ཀླད་པས་རང་གར་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས།