Browse Our Dictionary
F

financial reporting

དངུལ་རྩིས་སྙན་སེང་།= སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གིས་མང་ཚོགས་དང་དེའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་ཕན་འཛིན་མཁན་རྣམས་ལ་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་པ།