Browse Our Dictionary
F

finger bowl

མཛུབ་འཁྲུད་ཕོར་པ། = ཁ་ལག་ཟ་བཞིན་པའི་སྐབས་སམ། ཡང་ན་བཟས་ཚར་རྗེས་མཛུབ་མོ་ཆུ་གཤལ་གཏོང་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་ཆུ་ཡོད་པའི་ཕོར་ཆུང་ཞིག