Browse Our Dictionary
F

finger print

མཛུབ་རིས། མཛུབ་ཐེལ། = མིའི་མཐེ་བོང་ངམ་མཛུབ་མོའི་རྩེའི་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་གུག་ཐིག་དུ་མ་ཅན་གྱི་བཀོད་དབྱིབས་དང་ཐིག་རིས་དེས་བཞག་པའི་རྗེས།