Browse Our Dictionary
F

fire engine

མེ་གསོད་སྣུམ་འཁོར། = མེ་གསོད་བྱེད་ཀྱི་ཅ་དངོས་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་དང་། སྦུགས། སྐས་འཛེགས་སོགས་སྒྲོམ་གཞི་དམིགས་བསལ་ཅན་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མོ་ཊ་ཞིག