Browse Our Dictionary
F

first aid

མྱུར་བཅོས། ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ = རྒྱུན་གཏན་སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོར་མ་ཐོབ་པའི་སྔ་རོལ་དུ་བྱ་རྒྱུའི་ཛ་དྲག་གི་བཅོས་ཐབས་དང༌། ནད་པ་བལྟ་སྐྱོང་གི་བྱ་གཞག