Browse Our Dictionary
F

first hand information

མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་གནས་ཚུལ། =དེབ་ནང་དུ་གསལ་བའམ་མི་གཞན་ནས་ཐོས་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་མིན་པར་ཐད་ཀར་རང་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་ཤེས་རྟོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ།