Browse Our Dictionary
F

fiscal

གཞུང་འབབ་ཀྱི། = དཔྱ་ཁྲལ་ལམ༌། ཡང་ན་མང་ཚོགས་བུན་གཏོང་གི་སྲིད་བྱུས་དང་སྟངས་འཛིན་སོགས་གང་རུང་དང་འབྲེལ་བའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལས་དོན།