Browse Our Dictionary
F

fissile material

གས་རུང་རྒྱུ་རྫས། = རང་འགུལ་ལམ། ཡང་ན་བར་རྡུལ་གྱིས་འོད་སྤྲོ་བ་ལས་ཉིང་རྡུལ་འབར་གས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་འགྲིམས་པའི་ཁམས་རྫས་ཤིག་གི་ཉིང་རྡུལ།