Browse Our Dictionary
F

fission track dating

གས་ཤུལ་ལོ་རྩིས། = ཤེལ་དང་གཏེར་དངོས་གཞན་གྱི་ནང་གནས་པའི་ཡུ་རི་ནི་ཡམ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གྱི་གས་ཐོར་གྱི་ཆག་གྲུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤུལ་རྗེས་རྣམས་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱིས། ཅ་དངོས་དེ་སྲ་གཟུགས་སུ་གྱུར་བའི་རྗེས་ཀྱི་ལོ་གྲངས་ཚོད་རྩིས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག