Browse Our Dictionary
F

fitness certificate

ལས་འཕེར་ལག་ཁྱེར། བདེ་ཐང་ལག་ཁྱེར། = ཨེམ་ཆི་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་ནད་པར་བལྟ་དཔྱོད་འདྲི་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གཟུགས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་པར་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཚུལ་འཁོད་པའི་ལག་ཁྱེར།