Browse Our Dictionary
F

flash flood

ཡུད་ཙམ་གྱི་ཆུ་ལོག གློ་བུར་གྱི་ཆུ་ལོག = ས་གནས་སུ་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་འབབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གློ་བུར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆུ་ལོག