Browse Our Dictionary
F

flight risk

བྲོས་ཉེན་ཅན།= ནག་ཉེས་སྐྱོན་འཛུགས་ཕོག་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་འགོ་འཛུགས་མ་བྱེད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་གནས་ཡུལ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ནས་བྲོས་ཉེན་དྭོགས་པ་ཡོད་པ་ཞིག