Browse Our Dictionary
F

floor mat

རྐང་གདན། = མོ་ཊའི་མཐིལ་ཞལ་སྐྱོབ་པའམ་གཙང་མ་ཉར་ཆེད་དུ་འགྲུལ་པའི་རྐང་པའི་འོག་ཏུ་འཇོག་སའི་འགྱིག་གམ་རས་ཆའི་རིགས་ཤིག