Browse Our Dictionary
F

floppy disk

མཉེན་སྡེར། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཉར་ཚགས་བྱ་རྒྱུར་བཀོལ་བའི་ཕྱི་སྐོག་མཁྲེགས་པོ་ཞིག་གིས་སྲུང་བའི་འགྱིག་ཚིའི་བེན་ཙེ་ཆུང་ངུ་ཞིག