Browse Our Dictionary
F

flotation

འཕྱོ་ལྡིང་(དབྱེ་སེལ།) = གཏེར་རྡོ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་མཉམ་དུ་འདྲེས་པའི་གཏེར་རྫས་རྣམས་གཤེར་གཟུགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་འཕྱོ་ལྡིང་བྱེད་པའི་སོ་སོའི་ཁྱད་ནུས་ལ་གཞིགས་ཏེ་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག