Browse Our Dictionary
F

flu

ཆམ་རིམས། = སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་གདལ་ལམ་འགོ་ཉེན་ཆེ་བའི་ནད་རིགས་ཚ་བ་དང་། མགོ་གཟེར། ཡ་མ་སོགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་དབང་པོར་སྲིན་དུག་གིས་རྐྱེན་བྱས་པའི་ནད་རིམས་ཤིག