Browse Our Dictionary
F

fly drive holiday

གནམ་ས་མཉམ་འཐུས་ཀྱི་གུང་གསེང་། = གནམ་གྲུ་དང་མོ་ཊ་གཉིས་ཀའི་གླ་འབབ་ལག་འཛིན་གཅིག་འཐུས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གུང་གསེང་ཞིག