Browse Our Dictionary
F

focal point

འདུ་བའི་གནས། = མེ་ལོང་དང་དྭངས་ཤེལ་ནས་ཐོན་པའི་འོད་ཀྱི་ལྡོག་འཕྲོའམ་འགྱེད་འཕྲོ་གནས་གཅིག་ཏུ་འདུ་སའམ་འདུ་བར་སྣང་སའི་གནས་ཤིག