Browse Our Dictionary
F

folk hero

དམངས་ཁྲོད་དཔའ་བོ། =ཡུལ་ལུང་བྱེ་བྲག་པའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ལས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་བསྔགས་བརྗོད་དང་ཡི་རང་ཞུ་སའི་གང་ཟག