Browse Our Dictionary
F

footstool

རྐང་ཁྲི། = རྐུབ་སྟེགས་དང་མལ་ཁྲིའི་སྟེང་སྡོད་སྐབས་རྐང་པར་ངལ་གསོའི་ཆེད་རྐང་པའི་འོག་ཏུ་འཇོག་རྒྱུའི་སྟེགས་བུ་དམའ་བོའི་གྲས་ཤིག