Browse Our Dictionary
F

forbidden knowledge

དམ་བསྒྲགས་ཅན་གྱི་ཤེས་བྱ། = ཆོས་སམ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རུང་གི་རྐྱེན་ལས་དམ་བསྒྲགས་སམ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་དཔེ་དེབ་བམ་གནས་ཚུལ།