Browse Our Dictionary
F

forced leave

བཀས་བཀོད་གུང་སེང༌། = ལས་ཁུངས་དང༌། བཟོ་གྲྭ་སོགས་སུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཟློག་ཐབས་སུ་ལས་བྱེད་གཙང་འབུད་མ་བྱས་པར་གནས་སྐབས་རིང་ཞུ་རུ་བཅུག་པའི་དགོངས་སེང༌།