Browse Our Dictionary
F

foreign allowance

ཕྱི་སྡོད་ཟུར་ཕོགས། = ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའི་སྲིད་གཞུང་དང༌། ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམ་པར་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོའི་ཡུལ་ཐང་དང་མཐུན་པར་གུན་གསབ་ཀྱི་དོད་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབབ།