Browse Our Dictionary
F

foreign policy

ཕྱི་སྲིད། ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས། = རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ལག་བསྟར་ཆེད་བཟུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་སྲིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཇུས།