Browse Our Dictionary
F

forensic science

ཁྲིམས་དོན་ཚན་རིག= ནག་ཅན་རྩད་ཞིབ་དང་། ཁྲིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དུ་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་དང་ཐབས་ལམ་རིག་པ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།