Browse Our Dictionary
F

forensics

༡། ཁྲིམས་རྩོད་ཆེད་སྦྱོང་། = ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལམ་ཁྲིམས་རྩོད་བྱ་ལུགས་ཀྱི་ཆེད་སྦྱོང་། ༢། ཚན་རྩལ་གྱོད་ཞིབ། = ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ནག་ཅན་གྱི་ཉེས་པ་ཇི་བསགས་ཚན་རྩལ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་སྤྱད་དེ་རྩད་ཞིབ་བྱེད་ཚུལ།