Browse Our Dictionary
F

forgery

རྫུན་བཟོ། = གཞན་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཆེད་དུ་ཤོག་དངུལ་དང་ཡིག་ཆ་སོགས་ངོ་མ་ལྟར་བཅོས་པའམ་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད།