Browse Our Dictionary
F

fornication

ལོག་གཡེམ། =གང་ཟག་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པའི་སྔོན་དུ་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་ལུས་འབྲེལ་བྱེད་པའམ། ཕན་ཚུན་ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་པའི་གང་ཟག་གཉིས་ཀྱི་བར་ཆགས་སྲེད་ཀྱི་ལུས་འབྲེལ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་རང་བཞིན།