Browse Our Dictionary
F

free kick

རང་མོས་རྡོག་རྡེག = རྩེད་འགྲན་པ་རུ་ཁག་གཞན་གཅིག་གིས་སྒྲིག་འགལ་རྐྱེན་པས་རུ་ཁག་ཅིག་ཤོས་དེར་རུ་ཁག་གཞན་གྱི་རྩེད་འགྲན་པས་བཀག་འགོག་མི་དགོས་པར་སྤོ་ལོར་རྡོག་རྡེག་བཞུ་ཆོག་པ་ཞིག