Browse Our Dictionary
F

free pass

རིན་མེད་ལག་འཁྱེར།= དངུལ་སྤྲོད་མི་དགོས་པར་སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་ཞུགས་པའམ་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱེད་ཆོག་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་ཞིག