Browse Our Dictionary
F

freedom of information

གནས་ཚུལ་བཀོལ་སྤྱོད་རང་དབང་།= གང་ཟག་སྒེར་རམ་མང་ཚོགས་ནས་གནས་ཚུལ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་ངམ་ཐོབ་ཐང་།