Browse Our Dictionary
F

freeze

བཀག་རྒྱ། = དངུལ་ཁང་ནང་ཡོད་པའི་དངུལ་དང༌། མ་རྩ། སྐྱེད་བཅོལ་སོགས་ཇི་ཡོད་འཕོ་ལེན་མི་ཆོག་པ་དང༌། རིན་འབབ་དང་གླ་ཕོགས་སོགས་སྤོར་གཅོག་མི་ཆོག་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཅད་རྒྱ།