Browse Our Dictionary
F

frequency distribution table

ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ་རེའུ་མིག = ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ་ལམ་ཟློས་ཕྱོད་ཁྱབ་ཚུལ་རེའུ་མིག་ནི། རེའུ་མིག་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་དེའི་ནང་གི་གྲལ་གྱི་ནང་དུ་བསྡུ་བའི་གྲངས་ཐོ་རྣམས་དང་གྲལ་རེ་རེའི་ནང་དུ་འབབ་པའི་གནད་དོན་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་དེ་དག་ཐོ་འགོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གྲལ་རེ་རེའི་ནང་གི་གྲངས་ཀ་རྣམས་ལ་ཟློས་ཕྱོད་ཟེར།