Browse Our Dictionary
F

Frequently Asked Questions(FAQ)

བསྐྱར་འདྲི་ཡང་འདྲིའི་དྲི་བ། = དམིགས་བསལ་དྲྭ་ཚིགས་སྤྱོད་པ་པོའི་ཆེད་གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་བརྗོད་གཞི་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་རིམ་པ་ཞིག