Browse Our Dictionary
F

friend with benefits

ཁེ་ཕན་སྤྲོད་ལེན་གྱི་མཛའ་གྲོགས། = གང་ཞིག་དང་རང་དགར་རམ། སྐབས་འགར་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གྲོགས་པོའམ་གྲོགས་མོ་ཞིག