Browse Our Dictionary
F

front desk

སྣེ་ལེན་མདུན་ཅོག= མགྲོན་ཁང་དང་ཚོགས་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒོ་འཛུལ་མ་ཐག་ཏུ་་ཡོད་པའི་སྐུ་མགྲོན་ལ་སྣེ་ལེན་དང་ཐོ་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་གནས།