Browse Our Dictionary
F

front line

༡། མདུན་ཐོན་དཔུང་སྡེ། = དགྲ་བོ་དང་ཁ་ཐག་ཇེ་ཉེར་གནས་པའི་དམག་གི་ཆ་ཤས། ༢། མདུན་གླེང་། = ལས་འགུལ་ལམ་བགྲོ་གླེང་གང་ཞིག་གི་ནང་ནུས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སམ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་བའི་གླེང་སྟེགས།