Browse Our Dictionary
F

frostbite

གངས་ཕྱིད། = ིགངས་རི་དང་འཁྱགས་རོམ་སོགས་ཀྱི་གྲང་ངར་གྱིས་མཛུབ་མོ་སོགས་ལུས་ཀྱི་དབང་པོར་ཁྲག་རྒྱུན་འགགས་ཏེ་བྱུང་བའི་རྨས་སྐྱོན།