Browse Our Dictionary
F

fugitive

༡། བྲོས་བྱོལ་བ། = ཁྲིམས་གཏུགས་དང་། བཙོན་ཁང་། དེ་བཞིན་བཟོད་སྒོམ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་གཡོལ་ཏེ་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་མཁན་གྱི་མི། ༢། བྲོས་བྱོལ་གྱི། = ཡུལ་གཞན་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བའི།