Browse Our Dictionary
F

full employment

ཆ་ཚང་ལས་ཡོད། =གང་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དང་འདུན་པ་སོགས་ཡོད་པའི་སྐྱེ་བོ་ཡོངས་རྫོགས་ལས་གནས་ཐོག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག