Browse Our Dictionary
F

function key

བཀོལ་སྤྱོད་མཐེབ་གནོན། = བྱ་འགུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་བཀོད་བྱུས་ཐུབ་པའི་ཡི་གེ་དང་། ཨང་ཀི་ཨ་མའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མི་གཅིག་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་མཐེབ་གཞོང་སྟེང་གི་མཐེབ་གནོན་ཞིག