Browse Our Dictionary
F

fund raising drive

དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ལས་འགུལ། = དགོས་དམིགས་ཤིག་གི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག