Browse Our Dictionary
F

fundamental rights

གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་།= ཐོབ་ཐང་གི་རྣམ་གྲངས་གང་ཞིག་ལ་ཧམ་འཛུལ་དང་བཙན་ཤེད་སོགས་ལས་ཚད་མཐོའི་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞིག