Browse Our Dictionary
G

gallantry award

དཔའ་རྟུལ་གཟེངས་རྟགས། = དཔའ་ངར་དང༌། སྙིང་སྟོབས་ཆེས་ཆེར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་དམག་འཐབ་སོགས་སུ་དཔའ་རྟུལ་གྱི་བྱ་བར་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་གནང་རྒྱུའི་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བྱ་དགའ།