Browse Our Dictionary
G

gamma ray burst

གཱ་མའི་འོད་ཟེར་འབར་གས། = ཤེས་རྟོགས་མེད་པའི་བར་སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་ནས་བྱུང་བའི་གཱ་མའི་འགྱེད་འཕྲོ་ཤིན་ཏུ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་ཡུན་ཚད་ཐུང་བའི་འབར་གས་ཤིག